PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca matematike i fizike – 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.


Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 11. rujna 2017.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 1. rujna  2017.

                                                                     Ravnateljica Đudita Franko, prof.

 Na temelju članka 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 57. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, a sukladno Odluci Školskog odbora od 10. srpnja 2017., Školski odbor Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  škole

Uvjeti:

 Za ravnatelja/icu škole može biti izabrana osoba koja ima:

 1.  završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij
 1. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici ):

 1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 2. Domovnica
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)
 5. Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 6. Dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a)
 7. Potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je radio kao nastavnik prije stupanja na snagu Pravilnika o stručnim ispitima u srednjem školstvu (NN 16/94)
 8. Životopis

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentaciju dostavljaju se na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Gajeva 1, 51000 Rijeka, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja s naznakom  « natječaj za ravnatelja – ne otvarati ».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca fizike – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (18 sati neposredne nastave tjedno)
 2. Nastavnik/ca matematike – 2 izvršitelja/ice, neodređeno puno radno vrijeme
 3. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno)
 4. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)
 5. Spremačica – 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 20. lipnja 2017.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 12. lipnja  2017.

 

                                                                     Ravnateljica Đudita Franko, prof.

Stranica 1 od 5
Wednesday the 21st. Custom text here