Natječaj

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

  1. Nastavnik/ca fizike – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (18 sati neposredne nastave tjedno)
  2. Nastavnik/ca matematike – 2 izvršitelja/ice, neodređeno puno radno vrijeme
  3. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno)
  4. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)
  5. Spremačica – 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 20. lipnja 2017.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 12. lipnja  2017.

 

                                                                     Ravnateljica Đudita Franko, prof.

Wednesday the 21st. Custom text here