MATURANTI PRVE SUŠAÈKE HRVATSKE GIMNAZIJE U RIJECI ODAZOVITE SE PLEMENITOJ AKCIJI DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI U PETAK, 20. TRAVNJA 2012. U 9:00 SATI U KBC RIJEKA 

U SPOMEN NA ROBERTU 

 

           Uèenici 4.e i Vijeæe uèenika PSHG

PRVA SUŠAÈKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI 

N A T J E È A J za radno mjesto

Nastavnik matematike i informatike - 1 izvršitelj/ica, odreðeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

 14.3.2012. održana je u biblioteci dodjela diploma za europski certifikat iz latinskog jezika. Uèenici drugih razreda su polagali  ECCL  ispit iz latinskog jezika 10.12.2011. – prvi stupanj (Vestibulum) i poluèili sljedeæe rezultate: zlatnu diplomu osvojilo je èetvero uèenika, srebrnu dvadeset i dvoje i bronèanu deset. ECCL diplome im je  uruèila ravnateljica.

PRVA SUŠAÈKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

N A T J E È A J

za sljedeæa radna radna mjesta


1. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvršitelj/ica,  neodreðeno puno radno vrijeme

2. Nastavnik kemije - 1 izvršitelj/ica, odreðeno puno radno vrijeme
    (zamjena za roditeljski dopust)


Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11 i 16/12) i Pravilnika o struènoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99)
Uz prijavu na natjeèaj kandidati prilažu životopis, dokaz u izvorniku ili ovjerenoj preslici o struènoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.
Prijave na natjeèaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :
Prva sušaèka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEÈAJ».
Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.
Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam dana od objave natjeèaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploèi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici i oglasnoj ploèi Prve sušaèke hrvatska gimnazija u Rijeci.
Nepotpune i nepravodobne prijave neæe se razmatrati.

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 20th. Custom text here