Natječaj za nastavnika/cu biologije i engleskog jezika

 

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  1. Nastavnik/ca biologije – 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust
  2. Nastavnik/ca engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

Uvjeti:

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 14. studenog 2017.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 6. studenog 2017.

 

 

Ravnateljica

 

Đudita Franko, prof.

Monday the 20th. Custom text here