PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J                                                          

 1. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)

Uvjeti:

 1. VSS, profesor makedonskog jezika i kulture
 2. ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili radne dozvole ukoliko se radi o strancu
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) u izvorniku (ne starije od 1 mjeseca)
 • izjava da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 6. travnja 2016. godine.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 29. ožujka  2016.

 

 

                                                                     Ravnateljica

                                                                     Đudita Franko, prof.

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU
VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Maturalnog putovanja 3. C razreda u Beč -Prag u periodu od 22. 8. do 5. 9. 2016. – broj ponude 1.

 

Potencijalni davatelj usluga obvezan je dostaviti ponudu do roka naznačenog u priloženom obrascu, u zasebnoj i zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV-NE OTVARAJ“ i brojem ponude za navedenu izvanučioničku nastavu na adresu: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51000 Rijeka, Gajeva 1.


Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati. (Preuzmite obrazac)


Javni poziv s priloženim obrascem objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 25. ožujka 2016.


Ravnateljica

Đudita Franko, prof.

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

za organizaciju maturalnog putovanja 3. C razreda u Munchen-Berlin-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. -broj ponude 2, objavljenog od 4. do 12. veljače 2016.

Ravnateljica
Đudita Franko, prof.

Sukladno čl. 14 st. 7 podst. 7 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljenog od 4. do 12. veljače 2016. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. A razreda u Grčku u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. - broj ponude 1- kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

 1. Z. Dante Tours Rijeka
 2. Kompas Zagreb d.d.
 3. Putnička agencija VIA Rijeka

 

 1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. C razreda u Munchen-Berlin-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. -broj ponude 2 – kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

 1. Putnička agencija VIA Rijeka
 2. Z. Dante Tours Rijeka
 3. Kompas Zagreb d.d.

 

 1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. D razreda u Beč-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. -broj ponude 3 – kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

 1. A.N.A.B.A.R –TOURS Putnička agencija d.o.o. Rijeka
 2. Putnička agencija VIA Rijeka
 3. C.Z. Dante Tours Rijeka

 

Odabrane ponude bit će predstavljene na roditeljskim sastancima navedenih razrednih odjela prema pozivu.
Popis odabranih ponuda objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 26. veljače 2016.

Ravnateljica
Đudita Franko, prof.

Monday the 19th. Custom text here