Sukladno čl. 14 st. 7 podst. 7 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljenog od 25. ožujka do 4. travnja 2016. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. C razreda u Beč-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. - broj ponude 1- kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:
 1. Putnička agencija VIA Rijeka
 2. Putnička agencija Petros d.o.o.

 

Odabrane ponude bit će predstavljene na roditeljskom sastanku navedenog razrednog odjela prema pozivu.

Popis odabranih ponuda objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 11. travnja 2016.

 

Ravnateljica

Đudita Franko, prof.

U četvrtak, 7. travnja 2016. u 12.30 

 Svečana dvorana

radionica

Osnove financijske pismenosti

 

Radionica u trajanju od 90 minuta uključivat će PowerPoint prezentacije koje elaboriraju svakodnevnu problematiku financijskih proizvoda i usluga te tematske kvizove i diskusije, a namijenjena je  svim učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda Gimnazije te profesorima zainteresiranima za obnovu i produbljivanje vlastite financijske osvještenosti.

 

Radionicu će održati afirmirana zagrebačka organizacija Štedopis koja djeluje s ciljem upućivanja hrvatskih srednjoškolaca u osnove uspješnog samostalnog života. Program, kojeg će voditi stručne predavačice dr.sc. Dajana Barbić, dr.sc. Andreja Razum i dr.sc. Marina Ralašić, uključivat će teme osobnog proračuna, prihoda i rashoda, štednje, osobnog bankarstva, poduzetništva i kreditnih sustava.

 

Sudionicima radionice bit će objašnjeno kako kategorizirati nužne i luksuzne troškove, kako odgovorno kontrolirati potrošnju i koristiti osobni budžet. Na taj će se način gimnazijalci već u srednjoj školi osposobiti za razumijevanje svojih financijskih prava i obaveza. Razvijanjem aktivnog odnosa prema korištenju financijskih usluga sudionici radionice naučit će upravljati osobnim i obiteljskim financijama te uvidjeti značaj racionalne štednje.

 

Organizatori                                                                               Ravnateljica

 

Hana Samaržija, 4.c                                                                   Đudita Franko, prof.                                                    

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J                                                          

 1. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)

Uvjeti:

 1. VSS, profesor makedonskog jezika i kulture
 2. ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili radne dozvole ukoliko se radi o strancu
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) u izvorniku (ne starije od 1 mjeseca)
 • izjava da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 6. travnja 2016. godine.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 29. ožujka  2016.

 

 

                                                                     Ravnateljica

                                                                     Đudita Franko, prof.

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 23rd. Custom text here